Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany…

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Inkubatora Przedsiębiorczości, który znajduje się w samym centrum Chełmży, w sąsiedztwie Urzędu Miasta.

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży

ul. Gen. J. Hallera 7

87 – 140 Chełmża

📞730 987 153 | ✉ inkubator@um.chelmza.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najemcą lokalu użytkowego w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w  ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy najmu, podejmie tę działalność.

Do korzystania z usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży uprawnieni są wszyscy przedsiębiorcy działający poza branżą rolniczą.

Zgodnie z obowiązującym cennikiem stawka czynszu to 25 zł netto za każdy m² wynajętej powierzchni biurowej. Do stawki czynszu dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wysokości 23%. Czynsz uiszcza się do 20 dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawianej przez właściciela nieruchomości, tj. Gminę Miasta Chełmża.

Pierwsza umowa najmu zawierana jest na okres jednego roku. W przypadku konieczności rozwiązania umowy najmu przez przedsiębiorcę z przyczyn niezależnych od Inkubatora, obowiązuje 1 – miesięczny okres wypowiedzenia.

Czynsz zawiera w sobie opłaty za wszystkie media oraz internet. Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży są zobowiązani do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie przez nich działalność gospodarcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwałą Rady Miejskiej Chełmży, stawka na 2022 r. została ustalona na poziomie 25,74 zł za każdy m² powierzchni użytkowej, w skali roku.

Przedsiębiorcy działający w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny koszt i ryzyko. Inkubator nie ingeruje w zakres usług świadczonych przez najemców oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich działalność biznesową. Najemcy nie korzystają również z osobowości prawnej organu prowadzącego Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

ZOBACZ KRYTERIUM NABORU ORAZ CENNIK: